Medezeggenschapsraad

  • Marieke van Lieshout
  • Wil van Dijk

De Medezeggenschapsraad (=MR) bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De MR heeft naast wettelijke taken ook tot taak het bevorderen van openheid, openbaar en onderling overleg in de school. Op een aantal punten heeft de MR instemmingbevoegdheid (op het gebied van o.a. onderwijsdoelstellingen, schoolplan, activiteitenplan, ondersteunende werkzaamheden door ouders). Op andere terreinengaat het over advisering (zoals lesrooster, aanstelling en ontslag van de schoolleiding en teamleden, nieuwbouw en belangrijke verbouwingen).  

Voor bovenschoolse zaken bestaat er een GMR voor de gezamenlijke SKOzoK-scholen. 
 
Waarom een MR?
Op praktisch alle scholen bestaat er een MR om ouders en leerkrachten in de gelegenheid te stellen mee te praten over de inhoud en organisatie van het onderwijs op school.
 
Hoe word je lid van de MR?
De ouders in de MR worden uit en door de ouders van de school gekozen, de personeelsleden uit en door het personeel. Iedere ouder en ieder personeelslid kan zich verkiesbaar stellen en kan door de betreffende groep gekozen worden. 
Als er meer kandidaten dan vacatures zijn voor één van de geledingen in de MR, organiseert de MR verkiezingen. Als er net zo veel of minder kandidaten dan vacante plaatsen zijn, zijn er geen verkiezingen nodig.
De kandidaten worden dan beschouwd als gekozen. De zittingsperiode is drie jaar.
 
Op welke manieren kunnen wij als MR onze achterban informeren?
We vinden het van belang dat de achterban van de MR goed is geïnformeerd over de aangelegenheden waarmee de MR zich bezighoudt. Er zijn verschillende manieren om de achterban te informeren: via de website van school (zie Mede-zeggenschapsraad), nieuwsbrief van de MR of een stukje in de Triangelklanken, informatieavonden of e-mail. 
 
Wat kunt u van de MR verwachten?
De MR beoordeelt de plannen van de schoolleiding en is betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe plannen. Zodra belangrijke veranderingen zich voordoen zal de MR hierover meepraten en haar mening geven. Afhankelijk van het onderwerp zal instemming of advies gevraagd worden door de schoolleiding. Hierbij ziet de MR zich graag gesteund door uw mening!

 

 

 

  • Joyce Hompens
  • Marion Stassen